Studiemedel

studiemedel för utbildning

Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Bidraget är ett bidrag på samma sätt som barnbidrag och liknande, vilket gör att det är skattefritt. Du kan bara bli återbetalningsskyldig om du avbryter studierna eller inte klarar poängkravet om 75%.

Lånedelen börjar löpa med ränta när studierna avslutas och skulden ska börja betalas tillbaka inom 12 månader. Det finns inget krav på att du måste ta studielån. Klarar du dig med bara bidraget, till exempel på grund av att du arbetar samtidigt som du studerar, behöver du bara begära bidraget.

Det finns en del att tänka på både före, under och efter studierna. Här en guide till hur studiemedel fungerar i Sverige.

Före studiernas påbörjande

Innan du påbörjar dina studier är det bra om du känner till det grundläggande om kraven för att få studiemedel, vem som kan få lån och hur länge samt vilka regler som gäller för arbete samtidigt som studierna bedrivs. Det finns helt enkelt ett antal saker att tänka på!

De grundläggande kraven för att studiemedel ska kunna betalas ut för eftergymnasiala studier är att du är minst 18 år gammal, att utbildningen är studiemedelsberättigad samt att du ska studera på minst deltid (50%) i minst tre veckor. För att studiemedlet ska fortsätta betalas ut krävs sedan att du klarar av 75% av de poäng som studiemedlet baseras på. Studerar du på heltid i en termin och får fullt studiemedel ska du alltså klara 22,5/30 poäng.

Studiemedel kan betalas ut under totalt 240 veckor (cirka 6 års studier på heltid) och maximal utbetalning är 10 860 kr (2020) per varje fyra veckor. Studielånet är på 7 568 kr och bidragsdelen är på 3 292 kr. Skulle du arbeta under tiden som du uppbär studiemedel kan lånet och bidragsdelen sättas ned. Det gäller dock att du tjänar mer än fribeloppet (85 813 kr) för att beloppet ska sättas ned.

Så här går ansökan till

Ansökan om studiemedel sker i tre steg, nämligen:
1. Du skickar in ansökan på nätet eller per post
2. CSN handlägger ärendet
3. Din ansökan blir godkänd eller underkänd i ett formellt beslut.

Om du uppfyller de grundläggande kraven enligt ovan kommer CSN i majoriteten av fallen ge ett bifall inom en vecka. Ibland kan det dock krävas att du skickar in ytterligare uppgifter.

Du kan läsa mer ingående om CSN:s handläggning på vår sida om CSN lån.

När du studerar

När du är inne i dina studier, oavsett det gäller kurser eller program, är din främsta uppgift att se till att du klarar poängkravet. Du är emellertid också skyldig att hålla CSN uppdaterade kring eventuella förändringar i dina studier, till exempel att du läser färre/fler poäng eller ändrar studietakten, och förändringar vad gäller dina inkomster.

När det gäller sjukdom, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning är det Försäkringskassan som är myndigheten du ska ha kontakt med.

Efter studierna

När du har avslutat studierna blir du inom maximalt 12 månaders tid skyldig att börja betala tillbaka. Exakt hur det går till kan du läsa mer om på vår sida om avbetalning av CSN lån. Nedan är en mycket kort sammanfattning.

  • Du betalar i annuiteter
  • Vid avslutade studier på vårterminen år 1 börjar du betala tillbaka i februari år 2
  • Avslutas studierna på höstterminen år 1 ska återbetalningen påbörjas i februari år 2
  • Återbetalningens längd avgörs av din ålder och skuldens storlek
  • Avbetalningarnas storlek avgörs av skuldens storlek, din ålder när du börjar betala och vad räntan är
  • 25 år är alltid längsta återbetalningstid